Informācija

Informācija

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktā projekta „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” (Nr.EEZLV04/INP/2013/3 jeb PVS ID 3002)

Projekta apraksts ENG

2014.01.9.
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība uzsāk īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” (turpmāk – Programma) iepriekš noteikto projektu „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” (Nr.EEZLV04/INP/2013/3 jeb PVS ID 3002) (turpmāk – Projekts).
Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 29 mēneši. Projekta aktivitāšu īstenošana tiek uzsākta 2013. gada 14.decembrī.
Kopējās attiecināmās izmaksas Ls 291382.54 vai EUR 414600.00
Programmas līdzfinansējuma apjoms 50%: Ls 145691.27 vai EUR 207300.00
Projekta realizētāja līdzfinansējuma apjoms: 50%: Ls 145691.27 vai EUR 207300.00
Projekta īstenošanas vieta ir Rīgas Jūgendstila muzejs Rīgā, Alberta ielā 12.
Projekta realizētājs ir Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība (turpmāk – Apvienība).
Apvienība ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departamenta) pakļautībā esoša iestāde, kura tiek finansēta no Rīgas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Apvienība Rīgas pašvaldībā nodrošina materiālo un nemateriālo kultūras vērtību, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu u.c.
Apvienība nodrošina astoņu struktūrvienību – kultūras iestāžu, muzeju un profesionālo kolektīvu darbību, kā arī rūpējas par trīs arhitektūras pieminekļu saglabāšanu.
Jūgendstils ir mākslas stils, kas radās Eiropā 19./20.gadsimta mijā. Šis stils aptvēra arhitektūru, glezniecību, tēlniecību, lietišķo mākslu, amatniecību, kā arī citas mākslas jomas. Latvijā tas attīstījās galvenokārt lielākajās pilsētās, par tā centru kļuva Rīga, kas 20.gadsimta sākumā piedzīvoja ekonomisko uzplaukumu. Rīgā izvērsās būvniecība un īsā laika periodā tika uzceltas aptuveni 800 jūgendstila ēkas. Tāpat kā Skandināvijā, arī Latvijā jūgendstils iezīmējās ar nacionālās pašapziņas aktivitātēm. Nacionālās identitātes meklējumi Latvijā aizsākās 19. gadsimta beigās un spilgti izpaudās jūgendstila mākslā kā nacionālais romantisms. Latvijā tas pastāvēja neilgu laiku, bet atstāja spilgtas pēdas Latvijas kultūras attīstībā. Šobrīd Rīga ir viena no retajām Eiropas pilsētām, kur ir saglabājies ļoti bagāts jūgendstila arhitektūras, mākslas un dizaina objektu klāsts. Pateicoties tam, pilsēta ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā kā pasaules kultūras mantojuma vieta, un tās galvenā vērtība ir izcilākā jūgendstila ēku koncentrācija Eiropā (UNESCO, 1997., REF.852). Neskatoties uz to, ka Rīgu dēvē par Eiropas mēroga jūgendstila metropoli, jūgendstila kultūras mantojuma daļa Latvijā joprojām nav pietiekami pētīta, apzināta un popularizēta. Projekta misija ir parādīt vienotību, kas pastāv starp kultūras mantojumu un arhitektūru, mākslu, tautas tradīcijām un dzīvesveidu visos līmeņos — Eiropas, valsts vai reģiona. Jūgendstila ēkas, mākslas darbi, priekšmeti, vēsturiskas relikvijas, rokraksti, iespieddarbi, fotodokumenti u.c. ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa un kultūras pieminekļi, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.
Projekta mērķis ir digitalizēt Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojumu, dokumentējot un pārveidojot to elektroniskā formātā, lai nodrošinātu tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm un izveidot virtuālo muzeju, lai padarītu pieejamu Rīgas jūgendstila kultūras mantojumu.

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:
- projekta vadība;
Lai nodrošinātu projekta īstenošanas pasākumus, tiks izveidota projekta vadības grupa, kuras sastāvā būs speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un darba pieredzi: projekta vadītājs, projekta finanšu vadītājs, projekta vadītāja asistents un jurists – iepirkumu speciālists.
Projekta uzraudzības nodrošināšanai plānots izveidot projekta uzraudzības komiteju, tās sastāvā iekļaujot Departamenta, Kultūras ministrijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjus, un organizējot sanāksmes ne retāk kā reizi divos mēnešos.
- Centra kultūras mantojuma digitalizācija un datubāzes izveide;
Aktivitātes mērķis: veikt Centra krājuma un Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma dokumentēšanu elektroniskā formātā, kas paredz ne mazāk kā 1000 informatīvo vienību foto fiksāciju, aprakstu un 22 pētījumu sagatavošanu. Informatīvās vienības apkopotas un sistematizētas datu bāzē, ar mērķi iepazīstināt jebkuru interesentu ar 20. gs sākuma mākslu, sadzīvi un arhitektūru. Tiks digitalizēti objekti, kas raksturo Rīgas jūgendstilu un ir izcili stila piemēri, kā arī nozīmīgi objekti Eiropas kontekstā. Objektu atlase tiks veikta, vadoties no Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma daudzveidības un unikalitātes kritērija un atbilstoši virtuālā muzeja koncepcijai, sadarbībā ar kvalificētiem jūgendstila speciālistiem un Projekta vadītāju.
Apkopotais materiāls sistematizēts un izveidota muzeja artefaktu datu bāze. Datu bāzes pārlūkošanai un pētījumu apguvei Rīgas Jūgendstila centra multimediju zālē aprīkots dators ar skārienjūtīgu monitoru, kurā instalēta programma ar pieeju datu bāzei.
Plānots veikt kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti par šādām tēmām: „Rīgas jūgendstila arhitektūra”, „Rīgas jūgendstila arhitektūras stilistiskie virzieni”, „Rīgas jūgendstila arhitektūras meistari”, „Rīgas attīstība un izbūve no 1899. Līdz 1914. gadam”, „Arhitekta Konstantīna Pēkšēna daiļrade”, „Dabas motīvi Rīgas jūgendstila arhitektūrā”, „Simbolisms Rīgas jūgendstila arhitektūrā un mākslā”, „Rīgas jūgendstila perioda interjeri”, „Rīgas 1901. gada izstāde” „Jūgendstila perioda māksla” „Jūgendstila fotomāksla”, „Rīdzinieki 20. gadsimta sākuma fotogrāfijās ”, „Jūgendstila ikonogrāfija un tēlotājmāksla” , „Metāla māksla 20. gs. sākumā”, „Jūgendstila perioda vitrāžu māksla”, „Rīgas porcelāns 20. gadsimta sākumā”, „Jūgendstila perioda grāmatniecība un grāmatu grafika”, „Jūgendstila perioda sadzīve”, „Jūgendstila perioda mode un aksesuāri”, „Augi un to stilizācijas jūgendstila perioda ornamentos” un „Jūgendstila perioda amatniecība”.
- digitālās ekspozīcijas projekta izstrāde un digitālās ekspozīcijas izveide;
Projekts paredz izveidot tematiskās datorprogrammas, to instalēšanu, audio, video un datortehnoloģiju aprīkošanu ar izstrādātajām datorprogrammām. Tehniskā un dizaina projektu izstrāde notiks sadarbībā ar ekspozīcijas satura autoriem un Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra ekspertiem. Partneris projektā piedalīsies virtuālās ekspozīcijas projektu izstrādāšanā, virtuālās ekspozīcijas tehnoloģisko risinājumu īstenošanā, kuru ietvaros tiks izveidotas multimediālas programmas virtuālajai ekspozīcijai, līdzdarbojoties muzeja ekspozīciju saturiskajā izstrādē.
Lai nodrošinātu projektā paredzēto saturisko programmu darbību digitālu ekspozīciju un eksponātu veidā, izstrādātas desmit interaktīvas programmas: "Rīdzinieki 20. gs. sākumā”, „Jūgendstila fotomāksla”, „Jūgendstila māksla un sadzīve", „Kustīgais rīdzinieks", „Jūgendstila ornamenti", „Jūgendstila arhitektūra", „Jūgendstila arhitektūra Rīgas kartē”, „Rīgas 700 gades izstāde”, „Vitrāžas", „Rīdzinieka (Pēkšēna) sveiciens”,
Katras telpas iekārtojums izveidots atbilstoši ekspozīcijas tematiskai noslodzei un veidos stilistiski vienotu, tehnoloģiski mūsdienīgu un atraktīvu mākslas telpu. Tā būs kvalitatīvi augstvērtīga virtuāla ekspozīcija par Rīgas jūgendstila kultūras dažādiem elementiem. Virtuālā muzeja aprīkojums ir daudzveidīgs, tas apmierinās dažādu interešu loku un kalpos gan izziņas procesā, gan izklaidei. Ekspozīcijas risinājums paredz izvietot 9 skārienjūtīgus ekrānus ar satura programmām, kur viens ekrāns kombinēts ar 1 elektronisku termināli jūgendstila ornamentu spēlei (ar izdrukas iespējām), 1 interaktīvu stendu – foto projekcijas sistēmu ar bezmaksas izdrukas iespējām drukāšanas centrā, kā arī divus TLIO (telpisks lielizmēra interaktīvs objekts). Datu bāzes pārlūkošanai par labāko risinājumu iecerēts 1 „all in one” dators, kura izmantošana paredzēta multimediju zālē, nostatu no apmeklētāju ikdienas plūsmas. - publicitāte, tai skaitā Latvijas un Eiropas sabiedrības zināšanu līmeņa celšana, uzlabojot Centra mājas lapu.
Sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros plānots izstrādāt un publicēt informatīvus elektroniskus materiālus par Norvēģijas finanšu instrumenta vispārīgo mērķi, divpusējo sadarbību, informāciju par visām atbalstu saņemošajām programmām, par instrumenta ieviešanas ietekmi, pārskatu par atvērtajām programmām, saistītajiem dokumentiem, ar norādi uz interneta vietni Finanšu instrumenta un tā programmām, saistītajām organizācijām un kontaktinformāciju.

Publicitātes nodrošināšanai tiks izveidota jauna sadaļa Rīgas Jūgendstila centra mājas lapā. Atbilstoši publicitātes plānam, tiks sagatavots kopumā 10 publikācijas laikrakstos, elektroniskajos mēdijos un mājas lapā, informatīvie ziņojumi (preses relīzes), tiks organizēts informatīvais seminārs, kura laikā tiks izplatīti informatīvie materiāli, tiks veikta tīmekļa vietnes www.jugendstils.riga.lv uzlabojumu izstrāde un satura papildināšana. Tiks izvietots informatīvais ziņojumu dēlis un plāksne, tiks organizēts Rīgas jūgendstila centra virtuāla muzeja atklāšanas pasākums un Projekta noslēguma sarīkojums.
Pasākumi veicinās Rīgas starptautisko atpazīstamību un veicinās informācijas pieejamību par Rīgas jūgendstila unikālo kultūras mantojumu.

Projektā tiks iesaistīts viens partneris - Norvēģijas nacionālais jūgendstila centrs Olesunnā.
Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra pieredze digitālas ekspozīcijas ierīkošanā, izmantošanā un uzturēšanā ir būtisks apsvērums izvēlēties sadarbībai šo organizāciju. Ilggadējas pieredzes izmantošana Rīgas Jūgendstila centra digitālās ekspozīcijas izstrādē būs vērā ņemams ieguldījums un ļaus izvēlēties labākos risinājumus Projekta līdzekļu efektīvā izmantošanā.

Lai sekmētu programmas rezultāta – sabiedrībai pieejams kultūras mantojums – sasniegšanu, projektā plānots sasniegt vismaz šādus projekta rezultāta rādītājus.
1. veikta 1000 Centra kultūras mantojuma vienību dokumentēšana digitālā formātā un izveidota elektroniska datubāze;
2. iekārtotas trīs virtuālā muzeja ekspozīciju telpas un viena multimediju konferenču zāle;
3. izstrādātas 10 interaktīvās programmas virtuālajai ekspozīcijai.

Projekta „ Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” ieviešanas rezultātu uzturēšana iedalāma vairākos virzienos:
- Digitālas datu bāzes papildināšana un pilnveidošana;
- Virtuālās ekspozīcijas satura programmu periodiska atjaunināšana un datu papildināšana no datu bāzes;
- Centra mājas lapas: www.jugendstils.riga.lv informācijas atjaunināšana;
- Sadarbības ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centru uzturēšana;
- Mūžizglītības programmu izveide, izmantojot multimediju zāles un ekspozīcijas radītās iespējas.
Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras daudzveidības avots un ilgtspējīgas attīstības garants. Ir svarīgi nodot nākamām paaudzēm kultūras vērtību sistēmu, uzlabojot pilsētas vidi, tādējādi veicinot ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību. Projekta rezultātā radītais produkts iekļausies Muzeja kopējā ekspozīcijā, tiks atbilstoši uzturēts un papildināts saskaņā ar Centra attīstības koncepciju. Virtuālā ekspozīcija būs pastāvīga, pieejama plašai auditorijai: jūgendstila nozares speciālistiem un ekspertiem, kultūras darbiniekiem, augstskolu pasniedzējiem, skolēniem, skolotājiem, studentiem muzeju nozares speciālistiem, ārzemju un Latvijas tūristiem un citiem interesentiem Latvijā, Eiropā un pasaulē.