Partneri

Norvēģijas nacionālais jūgendstila centrs

11.12.2013. ar projekta partneri - Norvēģijas nacionālā jūgendstila centru noslēgts partnerības līgums, kurā ietvers partnerības aktivitāšu plāns.

· 28.04.2014. rīkots informatīvais seminārs, preses vizīte, ka arī sadarbības pasākums ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra pārstāvju dalību.

· No 19.05.2014. - 20.05.2014. īstenots komandējums uz Olesunnu, Norvēģiju, kur Rīgas Jūgendstila muzeja speciālisti iepazinās ar  Norvēģijas nacionālo jūgendstila centru, muzeju, tā esošo ekspozīciju, multimediju programmām, informāciju par topošo ekspozīciju, kā arī tikās ar ekspertiem.

· Partnerības līguma ietvaros laikā no 17.-19.12.2014. īstenots komandējums uz Olesunnu, Norvēģijas nacionālo jūgendstila centru. Komandējuma laikā tika apmeklēts Norvēģijas Starppašvaldību arhīvs, kurā ir digitalizācijas dienests un foto arhīva dienests, notika tikšanās ar arhīva speciālistiem, kas dalījās pieredzē un praktiski demonstrēja vēsturisko materiālu digitalizācijas darbu. Notika tikšanās ar Norvēģijas nacionālā Jūgendstila speciālistiem, kas dalījās pieredzē darbā ar jūgendstila kultūrvēsturiskā mantoja digitalizāciju un saglabāšanu, kā arī iepazīstināja ar Norvēģijas nacionālā Jūgendstila centra mājas lapas papildināšanas darbu, komunikāciju ar sabiedrību un Norvēģijas nacionālā Jūgendstila muzeja popularizēšanu, izmantojot mājas lapu un sociālos tīklus.

· 31.08.2015. rīkots sadarbības pasākums Rīgā ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra pārstāvju dalību. Pasākuma ietvaros profesora Jāņa Krastiņa vadībā organizēta Rīgas jūgendstila ievērojamāko arhitektūras objektu apskate, sniegta prezentācija un papildus informācija angļu valodā  par Rīgas jūgendstila arhitektūru. Organizēta Norvēģijas nacionālā Jūgendstila centra direktores Gro Kraft vizīte muzejā “Rīgas Jūgenstila centrs”, sniedzot ar projektu saistīto informāciju, norādot projekta uzdevumus, galvenos sasniegumus un rezultātus, kā arī plānojot turpmākos partnerības pasākumus.
· 2016. gada 9.-13.maijā Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju. Pieredzes apmaiņas un partnerības pasākumu ietvaros tika apmeklēta Norvēģijas parlamenta ēka un aplūkots tās vēsturiskais interjers, tai skaitā digitālā ekspozīcija, ievērojamā Norvēģijas mākslinieka Edvarda Munka muzejs. RP KIA pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar E. Munka  divu gleznu digitalizāciju un pārveidi. Tika apmeklēta Oslo pašvaldības ēka un tās vēsturiskie interjeri, kur tiek demonstrēta pilsētas vēsture digitālā formātā.
Norisinājās pieredzes apmaiņas tikšanās  ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra Olesunnā pārstāvjiem.  RP KIA pārstāvji tika iepazīstināti ar centra muzeja ekspozīcijām, informācijas stendiem un publicitātes materiāliem, kā arī ar marketinga aktivitātēm. Tika apskatīti digitalizētie kultūrvēstures artefakti un nesen izveidotā datu bāze.  Tikšanās laikā  ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra direktori Gro Kraftu tika apspriestas digitālās ekspozīcijas izveides problēmas muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” un datu bāzes izveides norise Norvēģijas Nacionālajā jūgendstila centrā, ekspozīcijas tālākā izveide un izglītojošo programmu turpmākās aktualitātes. Tika pārrunāta projekta „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” realizācijas norise. Norvēģijas Nacionālā jūgendstila speciālistes Ingvildu Eilertsen Grimstad pavadībā tika apmeklēti  Olesunnas jūgendstila arhitektūras objekti, tai skaitā  Olesunnas baznīca, un  apspriesti jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumi.