Par Muzeju

Jūgendstila sadarbības tīkls – Reseau Art Nouveau Network

Sadarbības tīklu veido dažādu nozaru pārstāvji – pieminekļu aizsardzības speciālisti, muzeju direktori, arhitekti, restauratori un mākslas vēsturnieki.

Lai informētu profesionāļus un veicinātu sabiedrības izpratni, Jūgendstila sadarbības tīklā iesaistītie partneri izdod grāmatas, veido interneta mājas lapu, organizē seminārus un konferences un izstādes, kā arī publicē informatīvus un izglītojošus izdevumus bērniem un pusaudžiem.

Sadarbības tīkls saņem finansējumu gan no vietējiem avotiem, gan no Eiropas Komisijas programmas „Kultūra 2000”.

Šobrīd projektā ir iesaistījusies jau 21 pilsēta: Olesunna (Norvēģija), Aveiro (Portugāle), Nansī (Francija), Barselona, Reusa, Terasa (Spānija - Katalonija), Brisele (Beļģija), Budapešta (Ungārija), Badnauheima, Darmštate (Vācija), Glāzgova (Skotija), Helsinki (Somija), Havanna (Kuba), La Chaux-de-Fonds (Šveice), Ļubļana (Slovēnija), Lodza (Polija), Lombardijas province, Varēze  (Itālija), Tbilisi (Gruzija), Vīne (Austrija) un Rīga.

Sadarbības tīkla attīstība
Jūgendstila sadarbības tīkla attīstība veidojusies 3 fāzēs, kurās aktīvu dalību ņēmusi arī Rīga, kā viena no sadarbības pilsētām:

1. Sākuma fāze (1999-2000)
Šīs fāzes laikā tika iedibināta partneru sadarbības struktūra, uzsākti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņa projektā iesaistīto pilsētu starpā, tika izveidota mājas lapa, uzsākta attēlu fondu veidošana. 2000. gadā fāzes noslēgumā klajā nāca publikācija “Art Nouveau in Europe today – a general appraisal” (Jūgendstils Eiropā šodien – vispārējs vērtējums).

2. fāze – Jūgendstils attīstībā (2001-2004)
Centrālais šīs fāzes notikums bija ceļojošā izstāde „Jūgendstils attīstībā” (Art Nouveau in Progress) un tās katalogu izdošana. 2005.gadā no augusta līdz oktobrim šo izstādi varēja apmeklēt arī Rīgā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Tematiskajā izstādē tika atspoguļots jūgendstila mantojuma liktenis trīspadsmit pilsētās. Izstādes trīs sadaļās – „Vīzijas”, „Zaudējumi” un „Pēctecība un atjaunošana” bija ietverta informācija par agrāk neredzētām, zaudētām, savā laikā nenovērtētām vai atjaunotām celtnēm. Tika parādīts arī kā jūgendstila celtnes laika gaitā pārveidotas un piemērotas mūsdienu dzīvei.

Laika posmā no 2003. līdz 2004.gadam tika izvērsta izglītojoša kampaņa bērniem un jauniešiem. Kampaņas laikā klajā nāca plakātu sērija un vairākas publikācijas, kā arī tika izdotas darba burtnīcas, kas, izmantojot spēles un uzdevumus, iepazīstina ar jūgendstila būtību un tā izpausmēm pilsētvidē. Darba burtnīcas izdotas ar tulkojumiem 11 valodās – tai skaitā arī latviešu – un pieejamas arī Jūgendstila sadarbības tīkla mājas lapā:

• Darba burtnīca (Activity Book) (2003) – spēļu un uzdevumu burtnīca jaunākā skolas vecuma bērniem, kas veidota kā ceļojums pa visu partnerpilsētu jūgendstila mantojuma objektiem.
 Augu grāmata (Flora Book) ( 2004) – īsu stāstu un vingrinājumu burtnīca pamatskolas vecuma bērniem, kas informē/stāsta par augu nozīmi jūgendstila dekoratīvajos elementos.
• Nakts grāmatiņa (Night Book) (2006) - burtnīca ietver gan īsus stāstus par sapņu pasaules tēlu lomu jūgendstilā, gan spēles un uzdevumus, kas viedoti, izmantojot katrai sadarbības tīkla pilsētai raksturīgus elementus.

3. fāze – Jūgendstils un sabiedrība (2005-2008)
Tika uzsākta ilglaicīga programma „Jūgendstils un sabiedrība” (Art Nouveau & Society), kas ietvēra trīs sadaļas: Vēsturiskās laboratorijas, Inovatīvās laboratorijas un Pieredzes apmaiņa. Šajā fāzē ir tapusi multimediju prezentācija, kas pēta Eiropas jūgendstilu, tā sociālo, politisko un ekonomisko kontekstu, vienojot sadarbības pilsētu pagātni un tagadni, kā arī ļaujot iepazīstināt pārējās partnerpilsētas ar savu kultūrvēsturisko mantojumu. 2008. gada nogalē tika demonstrēta Rīgā.

• Vēsturiskās laboratorijas ietver pētījumus, praktiskas zināšanas un pieredzes apmaiņu, kas piesaistītu gan plašāku auditoriju, gan nozares speciālistus. Kopumā laika periodā no 2005. līdz 2008. gadam noritēja seši Vēsturisko laboratoriju pasākumi. Rīgā 2006.gada 20.oktobrī norisinājās Vēsturiskā laboratoriju cikla trešais pasākums – „Jūgendstils un dekors” (Decoration in Art Nouveau).

• Inovatīvās laboratorijas ietver izglītojošus materiālus (publikācijas, darba lapas, skolotāju burtnīcas u.c.) skolotājiem un skolēniem, projektu vājredzīgiem cilvēkiem  un jūgendstila ceļvedi, ko varēs lietot, izmantojot mobilos tālruņus un citas digitālās ierīces.
 
• Pieredzes apmaiņa sniedz iespēju dalīties ar zināšanām un pieredzi jūgendstila mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā iesaistītajiem speciālistiem no visas Eiropas – arhitektiem, muzeju speciālistiem, mākslas vēsturniekiem.

Jūgendstila sadarbības tīkla Reseau Art Nouveau Network IV fāzes projekts „Jūgendstils un ekoloģija”, 2010. – 2015.
Projekts „Jūgendstils un ekoloģija” (Art Nouveau and Ecology) paredz pētīt īpašo saikni starp jūgendstila mantojumu un dabu. Projekta ietvaros paredzēts organizēt vēsturiskās laboratorijas, pieredzes apmaiņas seminārus, sagatavot publikācijas un citas tiešsaistes aktivitātes, kā arī veidot starptautisku izstādi „Daba jūgendstilā”.

Projekts pievēršas aktuālajam cilvēka un dabas mijiedarbībā: apkārtējās vides, īpaši pilsētvides aizsardzībai un ilgtspējīgai attīstībai. Daba, kas jūgendstilā ir galvenais iedvesmas avots, ir šī projekta uzmanības centrā.

Lai veiktu vispusīgu pētniecisko un sabiedrības informēšanas darbu, starptautisko konferenču ietvaros piecu gadu laikā tiks organizēti vairāki vēsturiski semināri. Tajos nozares speciālisti un sabiedrības pārstāvji dalīsies zināšanās un pieredzē par jūgendstila un dabas mijiedarbību. Konferences norisinājušās Terasā (2010. gadā), Barselonā (2011. gada jūnijā), Milānā (2011. gada novembrī), Aveiro (2013. gada janvārī). Helsinkos (2013. gada oktobrī).
Rīgā Reseau Art Nouveau Network tīkla dalībnieku konference iecerēta 2014. gada 3.-7. septembrī. Tā pulcinās jūgendstila speciālistus un interesentus uz vēsturisko semināru lasījumiem un diskusiju par jūgendstilu un dabu pilsētvides kontekstā.
Projekta ietvaros, sadarbojoties visiem tīkla dalībniekiem, ir izveidota vērienīga multimediāla izstāde „Daba jūgendstilā”. Izstāde aicinās apmeklētājus no visas Eiropas interaktīvā veidā iepazīt un atklāt jūgendstila un dabas mijiedarbību.
Izstādei „Daba jūgendstilā” ir divi faksimili, kas ļauj to izstādīt vienlaikus divās dažādās Reseau Art Nouveau Network partnerpilsētās. 2013. gada 4. oktobrī Helsikos norisinājās pirmā atklāšana, bet 10. oktobrī tā tika atklāta Briselē. Rīgā tās izstādīšana iecerēta 2014. gada vasarā, Sv. Pētera baznīcā. Ir sagatavots un izdots izstādes katalogs angļu un franču valodās„Brīnumainā pasaule. Hibridizācija jūgendstilā un simbolismā”. Rīgas jūgendstila centrs, pateicoties VKKF atbalstam, gatavo kataloga izdošanu latviešu un angļu valodās.


Projektu „Jūgendstils un ekoloģija” atbalsta EK programma „Kultūra” (2007.– 2013. g.).

Sīkāka informācija atrodama :
http://www.artnouveau-net.eu

Informatīvais materiāls angļu, latviešu un vācu valodās par projektu Jūgendstila un Ekoloģija 2010-2015.gadam atrodams :
http://www.artnouveau-net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=mhTpU6Vv4Qc%3d&tabid=187
 

 
Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” dalība starptautiskā  jūgendstila pilsētu tīkla Reseau Art Nouveau Network  Ģenerālajā  asamblejā un zinātniskajos semināros

No 2016. gada 19. līdz 25. aprīlim  Glāzgovā norisinājās starptautiskā jūgendstila pilsētu tīkla Reseau Art Nouveau Network  Ģenerālā asambleja un zinātniskie semināri  “Jūgendstila interjeri: vispārējs ieskats” un “Vēsturisko interjeru aizsardzība Glāzgovā, Skotijā un Eiropā”. Tajos piedalījās Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības un  muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” pārstāvji. 2016.gada 21.aprīlī starptautiskā jūgendstila pilsētu tīkla dalībniekiem tika prezentēts pētījums par Rīgas jūgendstila interjeriem un īpaša uzmanība tika veltīta muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” restaurētajam interjeram. 
2016. gada 23. aprīlī Ģenerālās asamblejas darba kārtībā apspriestie jautājumi, kas saistīti ar RANN asociācijas nākotnes aktivitātēm un dalību projektā “Inside Art Nouveau”,  ir būtiski nepieciešams  darbs, lai turpinātu līdz šim veikto starptautisko sadarbību, kā arī paplašinātu to. Pārrunātie tehniskie un organizatoriskie jautājumi ļaus veiksmīgi sagatavoties atkārtotai projekta iesniegšanai un Eiropas Komisijas finansējuma piesaistīšanai. Dalība projektā ļaus turpināt iesākto Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma izpēti, informatīvo materiālu sagatavošanu un izpētes rezultātu analīzi un popularizēšanu Eiropas līmenī. 
Glāzgovas apmeklējuma  ietvaros veiktā sadarbība ar RANN sadarbības partneriem veicinās muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” starptautisko atpazīstamību. Dalība starptautiskās asociācijas RANN Ģenerālajā asamblejā, valdes sēdē ir vērtīgs ieguldījums RJC darbības attīstībā, sadarbības paplašināšanā ar Eiropas jūgendstila pilsētām un Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma popularizēšanā.